Skip to main content

“Bijsturen  & Bouwen, voor een beter Enschede”

Voorzitter,

De vooruitblik naar het komende jaar laat via de zomernota een berg aan bezuinigingen zien, zoals de grafiek bovenaan pag. 11 in de Zomernota ons toont.

Als VVD willen we echter vooral ook focussen op het feit dat het met Enschede de laatste jaren juist Bergop gaat! Dáár ligt wat ons betreft de nadruk op: het noodzakelijke bijsturen én blijven bouwen aan Enschede, in de komende periode. Zodat stad & inwoners de komende jaren bergop blíjven gaan:

  • Zowel wat betreft het pakken van onze kansen met betrekking tot economie en werk
  • Zowel wat betreft het verder afronden van de moeizame transities in het sociale domein: focus op wat mensen nodig hebben in plaats van vooral vasthouden aan rechten uit het verleden, waar we met elkaar niet beter van worden
  • Zowel wat betreft het blijven investeren en bouwen in onze stad, aan een beter leefklimaat, aan bijvoorbeeld kennispark, onze woonwijken en nieuwe plannen als het Ariënsplein en de kop van de Boulevard.

Voorzitter,

Enschede bruist & bloeit, dat geldt niet alleen voor de stad en binnenstad, maar ook ondernemers zien hun mogelijkheden in en voor Enschede groeien (Óók op de zondagen!). Dat is cruciaal voor de toekomst van onze stad.

De tijden van somberheid lijken al weer even achter ons te liggen; maar dat kan zó weer anders zijn!  De ontwikkelingen in het sociale domein van Enschede vragen  dusdanig veel van onze stad, dat Enschede jaren terug wordt geworpen in de tijd, wanneer we alle financiële ruimte vooral uitgeven aan uitkeringen, compensatiemaatregelen en zorg . Voorzitter: van dergelijk beleid kan wat de VVD betreft géén sprake zijn!

Als we –door welke Enschedese of Haagse reden dan ook- de komende jaren de tering naar de nering moeten zetten, dan doen we dat. Wij noemen dat zoals u weet ‘uitkomen met ons inkomen’ (zoals dat voor elke inwoner ook geldt).                                                                                                                              Wij willen dat evenwichtig doen. Dat betekent dat we gewoon blijven doen wat nodig is voor de inwoners in onze stad, die hulp nodig hebben. Daarbij zal de zelfredzaamheid van onze inwoners (verder moeten) worden vergroot. Daarbij  realiseren wij ons dat we niet al onze stedelijke ambities versneld  kunnen bereiken, wat eigenlijk wel nodig is voor de groei van Enschede. Maar wat de VVD  betreft blijft de stad wel in beweging”enschede gaat niet op slot! Uitkomen met ons inkomen betekent dat dáár waar de grootste uitgavengroei zichtbaar is, in onze sociale voorzieningen -die in Enschede veelal ruim boven het wettelijk voorgeschreven nivo liggen – moet worden bijgestuurd.                     

Alleen door in dat domein enerzijds beter samen te werken en anderzijds vaart te maken met het wegwerken van inefficiënties binnen én ook tússen de wmo, jeugdzorg en arbeidsparticipatie,  is het mogelijk om op een betaalbare wijze te blijven doen wat nodig is in het sociale domein. Doorgaan op de oude werkwijze is géén optie voor de VVD!

Onbedoeld veroorzaakt de huidige  impact van het sociale domein op de huidige manier, steeds a-socialer effecten voor de hele stad! Wat de VVD betreft is dat een onhoudbare “sociale paradox”! Enschedeërs dragen fors bij aan de sociale voorzieningen in hun stad, maar moeten –als we niets doen-  in een steeds minder leefbare stad wonen. Dát kan niet de bedoeling zijn. Ik breng daarbij in herinnering dat in de huidige begroting van Enschede het aandeel van het sociale domein, de laatste jaren is gegroeid van ca. 30% naar ongeveer de helft van al onze uitgaven (€350 mio van de €700 mio, waar we de gehele stad van laten functioneren)! De VVD pleit daarom voor een betere balans binnen de uitgaven die de gemeente moet doen, om Enschede bruisend en bloeiend voor iederéén te houden! Zowel volgend jaar als in de verder liggende toekomst daarna.

Voorzitter,

In het licht van de ‘sociale paradox’ die ik juist noemde, zal de leefomgeving van de enschedeërs wat de VVD betreft op peil moeten blijven. Zowel wat betreft het maaibeleid als het algemene onderhoudsnivo van de stad. Maar óók het verrommelde straatbeeld tengevolge van een al te enthousiast ingevoerd DIFTAR beleid, moet volgens de VVD met gezwinde spoed worden opgelost! Wij hebben in dat kader vaker aangedrongen op aanvullende maatregelen hiertoe; helaas komen die wat ons en de stad betreft veel te langzaam op gang; helemaal in het licht van de volgens de VVD veel te snel naderende “wereld van het omgekeerde inzamelen”. Vandaar voorzitter, komt de VVD nu óók met een motie  waarin wij oproepen om met spoed een analyse te doen naar de manier waarop onze inwoners de huidige uitvoering van diftar ervaren en vooral welke kennis hierover bij onze inwoners bestaat c.q. vooral blijkt te ontbreken! Hieruit volgen dan wat ons betreft in sneltreinvaart alsnog de juiste aanvullende maatregelen, om ons verrommelde straatbeeld weer te normaliseren.

Zoals gezegd: de VVD acht het cruciaal om vooral ook te blijven investeren in het versterken van de sociaal-economische structuur van Enschede, op weg naar een duurzame toekomst;  voor zowel onze stad als onze regio. Door stilstand van de stad beweeg je in de huidige tijd snel bergafwaarts en dat scenario wijzen wij met kracht af.

Daarentegen voorzitter, ziet de VVD in scenario 5 van deze zomernota juist op een evenwichtige wijze onze opgave terugkomen, tot bijsturen maar ook blijven bouwen aan Enschede. Dit ziet de VVD samen met de overige coalitiepartijen en Ouderen Politiek Actief. In deze zomernota neemt het college ons helder en scherp mee langs financiële keuzes en mogelijkheden, waar wij achter kunnen staan. Dat is ook de reden de VVD  het college –mede namens de genoemde partijen- met deze motie oproepen om scenario 5 nader uit te werken, richting de programmabegroting voor 2017.

Voorzitter ik rond af:  

Enschede is op de goede weg, dat kunnen we met overtuiging stellen:

  • het aantal banen neemt toe
  • ondernemers en onze inwoners zien in toenemende mate kansen & mogelijkheden
  • het aantal bezoekers aan de binnenstad neemt toe terwijl de winkelleegstand steeds verder daalt
  • In Nederland en ver daarbuiten, wint onze stad aan aantrekkingskracht

Deze koers bergopwaarts, moeten we koste wat kost vasthouden.

Een berg beklimmen vergt inspanning, moed en vooral doorzettingsvermogen (ik zal het binnenkort op mijn fiets in Frankrijk, weer aan den lijve meemaken). Enschede heeft het in zich om –ondanks de uitdagingen waar we voor staan- naar verdere hoogtes door te stijgen. Het is mede aan deze Raad om dat mogelijk te maken. De VVD wil deze koers voor Enschedebergop welteverstaan- hoe dan ook voortzetten!

René Kreeft

Fractievoorzitter VVD Enschede

Klik hier om de opgenomen bijdrage terug te zien.