Skip to main content

De vooruitzichten voor de financiële positie van de gemeente Enschede zijn zorgwekkend te noemen. Enschede blijft de gevolgen van de crisis goed voelen. Het langer uitblijven van economisch herstel vormt een groot risico, die grote gevolgen kan hebben voor de financiële positie van de stad. De reserves raken uitgeput en de benodigde middelen voor het bereiken van ambities en de beschikbare budgetten groeien uit elkaar.

Uitkomen met je inkomen betekent, dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden welke taken de gemeente nog wel uitvoert en welke niet (meer). En dat de taken, die in ieder geval wettelijk dienen te worden uitgevoerd, zo efficiënt mogelijk worden ingericht.

Het weerstandsvermogen van de gemeente is niet op het gewenste peil en moet door een stringent spaarprogramma de komende jaren weer opgebouwd worden. De noodzakelijke afboekingen op grondposities hebben er ook voor gezorgd dat de schuldpositie de norm overstijgt, ook deze positie zal op den duur weer genormaliseerd moeten worden. De ingezette lijn van bezuinigingen en besparingen wordt voortgezet, waarbij lastenverzwaringen zoveel mogelijk dient te worden voorkomen.

Door het inrichten van een compacte en flexibele ambtelijke organisatie, zal het aantal ambtenaren de komende jaren verminderen en passend zijn bij de taken die we nog wel doen. Voor verbonden partijen en partners geldt, dat –wanneer het hen financieel tegen zit- zij de effecten hiervan zelf in hun organisatie moeten oplossen. Een ook voor de lange termijn houdbare financiële huishouding vindt de VVD essentieel voor het goed functioneren van onze gemeente.